BDSwiss

Affiliate Agreement
December 2016

Download the latest version of our
affiliate-agreement

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยทั่วไป